Do ioread32/iowrite32 assume volatile pointer?

Printable View